fbpx

Det med småt

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

LITTLE BEACON APS - 2018

When du handler hos Little Beacon er følgende salgs- og handelsbetingelser gældende.

1. Anvendelse:

De generelle betingelser, der er beskrevet nedenfor, vil være gældende, med mindre de er blevet ophævet af anden skriftlig af-tale parterne imellem. Dette er gældende uagtet, hvad køber måtte have skrevet i sin ordre eller godkendelse og uagtet specielle betingelser fremstillet af køber, for eksempel i købers generelle indkøbsbetingelser. 

2. Priser:

Alle priser er eksklusive moms og andre former for skatter og afgifter. Priser, som måtte være nævnt i prislister, annoncer og lignende kan blive ændret umiddelbart og uden varsel. Ved levering af assistance efter forbrugt tid afregnes minimum ½ time pr. opgave, derefter afregnes pr. påbegyndt kvarter. Klippekort eller andre specialtilbud på assistance skal betales forud og har en gyldighedsperiode på maksimalt 6 måneder. Afregning sker pr. påbegyndt time eller pr. dag jf. vilkår for klippekortet (se faktura). 

3. Tilbud:

Alle oplysninger vedrørende data, tilbud og brochurer er omtrentlige og kun bindende for LITTLEBEACON, såfremt skriftlig aftale foreligger. Såfremt intet andet er angivet, er skriftlige tilbud gældende 1 uge fra tilbudsdato. 

4. Afbestilling og ændringer:

Køber kan annullere eller ændre en ordre efter skriftlig godkendelse fra LITTLEBEACON. LITTLEBEACON kan påberåbe sig ret til at forlange fuld dækning af alle udgifter, som måtte opstå. 

5. Levering:

Med mindre andet er aftalt sker levering af varer, serviceydelser m.v. fra LITTLEBEACON’s adresse (ab lager). Levering af varer anses for sket ved overgivelse til fragtfører. LITTLEBEACON forbeholder sig ret til at del-levere og delfakturere. Forsinkelse berettiger ikke køber til at hæve handlen, medmindre køber skriftligt ved aftalens indgåelse har betinget sig opfyldelse af leverancen til nøjagtig bestemt tid. 

6. Forsendelse:

Ved ordrer til forsendelse, sker forsendelsen, hvor andet ikke er aftalt, for købers regning og risiko. Forsendelsen sker på den for LITTLEBEACON’s enkleste måde. 

Forsendelsesomkostninger debiteres særskilt, med det for tiden gældende beløb. Ønskes transport på særlig måde, skal dette angives i ordren. Meromkostninger ved sådan særlig forsendelse, påhviler køber. LITTLEBEACON’s transport risiko ophører under alle omstændigheder ved varesendingens aflevering til fragtfører. Transportsikring tegnes kun på købers instruktion og da for dennes regning. I tilfælde af transportskade skal køber snarest muligt anmelde skaden til fragtfører. 

7. Ejendomsforbehold:

LITTLEBEACON forbeholder sig retten til det solgte, indtil køber har erlagt den fulde betaling for leverancen. Ved udvikling af software og lignende ydelse har LITTLEBEACON til enhver tid den fulde ophavsret til produktet inklusiv dokumentation, brugermanualer m.v., som er beskyttet i henhold til ophavsretsloven. For standardprogrammer har producenten af disse også den fulde ophavsret til produktet inklusiv dokumentation, brugermanualer m.v. 

Køber har alene erhvervet en ikke-eksklusiv brugsret til programprodukterne til det i aftalen angivne antal brugere. Yderligere information og regler er beskrevet i pro-gramprodukternes licensbestemmelser. LITTLEBEACON kan forlange, at køber fortsat forsikrer det købte hos anerkendt forsikringsselskab, og med dækning og vilkår, som godkendes af LITTLEBEACON. 

8. Betaling:

Alt salg er netto kontant med mindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem. Såfremt aftalte betalingsbetingelser overskrides, forfalder alle udestående fordringer straks til betaling. Hvis betalingsfristen overskrides, har LITTLEBEACON ret til at påskrive morarenter af det forfaldne beløb samt opkræve et rykker-gebyr. Rentetilskrivningen er p.t. 1,5% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid skyldige beløb. Rykker gebyr for 1. rykker er p.t. kr. 150,-. 

Desuden har LITTLEBEACON ret til at stoppe for yderligere leverancer, uanset om det er tillægs- eller helt nye leverancer, løbende ydelser, abonnementer eller lignende. Køber har ikke ret til at tilbageholde betaling eller til at foretage modregning. 

9. Reklamation:

Såfremt det leverede er behæftet med fejl og mangler, skal køber uopholdeligt underrette LITTLEBEACON skriftligt inden 8 dage efter varens modtagelse. I modsat fald fortabes retten til at gøre pågældende forhold gældende. Se i øvrigt garantibestemmelser. 

10. Returnering af varer:

Varer kan kun blive returneret ved forudgående aftale og skal være mærket med et Retur Materiale Autorisationsnummer (RMA). RMA-nummeret skal klart fremgå af al korrespondance og alle berørte varer sammen med navn og adresse på kunde og kontaktperson. Desuden skal forsendelsen være grundigt dokumenteret, ligesom en oversigt over det totale antal af returnerede varer og al dokumentation skal være vedlagt. Ufuldstændige returvarer accepteres ikke. Alle varer der af køber returneres til LITTLEBEACON, skal være indpakket i originalemballage, således at de vender tilbage til LITTLEBEACON i salgbar stand og uden udgifter for LITTLEBEACON. Forsendelse sendes fragtfrit for LITTLEBEACON, altså for kundens egen regning og risiko. Ved returnering af varer kan LITTLEBEACON forlange et beløb til dækning af sine udgifter. Varer, som er specielt fremstillet til køber, eller er skaffevarer kan ikke returneres. 

11. Videre eksport:

Varer købt hos LITTLEBEACON må ikke uden LITTLEBEACON’s skriftlige accept eksporteres videre til andre lande. 

12. Force majeure:

De følgende omstændigheder vil undtage LITTLEBEACON fra ansvar, hvis de forhindrer opfyldelse af aftalen eller gør udførelse unødvendig besværlig. Der er tale om force majeure, hvis LITTLEBEACON helt eller delvist er afskåret fra at opfylde sine leverings-forpligtelser på grund af for eksempel krig, oprustning, civil uro, terror, naturkatastrofer, strejker, arbejdsnedlæggelser, blokader, lockouts, mangel på leverandører af råvarer og/eller underleverandører på grund af force majeure hos disse, brand, strømudfald, edb-virus eller anden ødelæggelse af LITTLEBEACON’s produktionsapparat og enhver anden ekstraordinær hændelse, som måtte forhindre eller begrænse LITTLEBEACON’s normale produktion, og som LITTLEBEACON ikke var klar over på tidspunktet for ordremodtagelsen. LITTLEBEACON’s undtagelse for ansvar er ensbetydende med, at LITTLEBEACON straks underretter køber om, enhver form for force majeure inklusive årsag og tid forhindringen forventes af tage. Hvis forsinkelsen, som et resultat af force majeure, forventes at vare længere end tre uger, har såvel LITTLEBEACON som køber ret til at opsige aftalen inden tre dage fra meddelelsen, uden at en sådan opsigelse kan anses for at være et brud på aftalen. 

13. Ansvar:

LITTLEBEACON’s ansvar i tilfælde af fejl fra LITTLEBEACON’s side begrænses til afhjælpning af disse fejl. LITTLEBEACON kan i intet tilfælde belastes for købers drifttab, tabt avance, tabte data og disses retablering, tab af goodwill samt lignende indirekte eller direkte tab eller skade, som følge af opståede fejl og mangler, samt forsinkelser eller anden afvigelse i forbindelse med leverancer eller efterfølgende tillægsleverancer og leverancer af serviceydelser m.m. Må 

køber i forbindelse med leverancer påtage sig merudgifter som følge af LITTLEBEACON’s forsinkelse eller mangelfulde levering, skal dette skriftligt meddeles LITTLEBEACON, som herefter vil fremkomme med forslag til, hvorledes ulemperne kan afhjælpes eller eventuelt minimeres. Køber kan dog ikke gøre LITTLEBEACON ansvarlig for afholdelse af sådanne merudgifter, med-mindre aftale herom skriftligt er indgået. LITTLEBEACON’s direkte og dokumenterede tab og meromkostninger i forbindelse med købers eventuelle misligeholdelser af en indgået ordre dækkes af køber. 

14. Tavshedspligt:

Hver af parterne og disses personale skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende med hensyn til oplysninger vedrørende den anden part eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med samarbejdets omhandlede leverancer, tjenesteydelser m.v. 

15. Tvister:

Enhver uoverensstemmelse afgøres endelig og med bindende virkning efter dansk rets regler ved domstolene i Odense. Der opretholdes fuld gensidig fortrolighed mellem parterne omkring uoverensstemmelser og tvistigheder. 

Little Beacon © 2008 – 2024
Vestergade 75C, 1. sal, 5000 Odense C
CVR: 31346576